بسمه تعالی

نشست مشترک موسسه حکمت با گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نشستی با حضور موسسه بین المللی حکمت و گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در تاریخ دوشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۰ در محل پژوهشگاه با حضور آقایان آیت الله غروی، دکتر جان‌بزرگی، دکتر اسعدی و دکتر آذربایجانی از پژوهشگاه و اقایان دکتر رضازاده و شیواپور از موسسه بین المللی حکمت برگزار شد.

در ابتدا آقای رضازاده گزارشی از فعالیتهای موسسه ارائه کردند.

سپس آیت الله غروی گفتند عمده موفقیت شما در گرو وابسته نبودن و غیر انتفاعی بودن است. اما بکوشید برنامه ها متراکم و شلوغ و پراکنده نشود. ضمنا مباحثی مثل تفسیر و سیره در اولویت قرار گیرد و ورود به عرفان هم حساب شده باشد و اعتدال در بحثها رعایت شود.

سپس دکتر آذربایجانی دو پیشنهاد مطرح کردند: یکی بحثهای اخلاقی که خوب است بیشتر بپردازید. دوم اینکه درباره روان شناسی باید با درنگ بیشتری وارد شوید و نیاز سنجی جدی لازم است و ما هم متناسب با آن برنامه ریزی خواهیم کرد.